1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE


 • Regulamin określa zasady świadczenia przez FHU „JD” Jakub Duplaga z siedzibą w Jasienicy Rosielnej 216, 36-220 NIP: 6861685899 REGON: 181105678 na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w katalogu serwisu aktywnamarka.pl
 • Warunkiem możliwości korzystania z serwisu aktywnamarka.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

2. DEFINICJE


 • Operator – FHU „JD” Jakub Duplaga kontakt: duplagakuba@gmail.com
 • Serwis aktywnamarka.pl – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą aktywnamarka.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczenie ogłoszeń, dostępnych tylko i wyłącznie dla administratorów aktywnamarka.pl oraz osób i podmiotów, którym to dane ogłoszenia zostaną udostępnione przez administratorów Serwisu aktywnamarka.pl
 • Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika Ogłoszenie dotyczące oferowanych usług, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie zarejestrowała się w serwisie aktywnamarka.pl.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU


 • Ogłoszenie jest z inicjatywy użytkownika, który samodzielnie wypełnia pola do uzupełnienia. Ogłoszenie musi być zgodne ze stanem faktycznym.
 • Zamieszczenie ogłoszenia ma w zamiarze rzeczywiste udostępnienie ogłoszenia przez administratorów aktywnamarka.pl wybranym osobom i podmiotom.
 • Ogłoszenia dostępne są dla administratorów serwisu aktywnamarka.pl oraz mogą być udostępniane dla podmiotów i osób wybranych przez administratorów.
 • Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich odwiedzających stronę aktywnamarka.pl
 • W ogłoszeniu jest możliwe dodanie informacji na które pozwala formularz rejestracyjny.
 • Publikacja (rejestracja) ogłoszenia w Serwisie jest płatna. Wartość opłaty jest równa wartości aktualnej oferty opublikowanej na stronie.
 • Długość trwania ogłoszenia jest zależna od aktualnej oferty i administrator strony ma prawo do zmian ofert publikowanych na stronie.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich w tym praw autorskich.
 • Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do wykonywanych usług, opisywać je dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd administratorów oraz osób i podmiotów którym zostanie udostępnione ogłoszenie.
 • Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia do innych osób i podmiotów, które same wykażą chęć uzyskania dostępu do Ogłoszenia oraz spełnią wymagania operatora serwisu.
 • Operator chroni dane użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną przez operatora.

4. OGŁOSZENIA


 • Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez użytkownika odpowiedniego formularza.
 • Rejestracja w serwisie jest jednoczesną publikacją Ogłoszenia dla administratorów serwisu oraz osób i podmiotów przez nich wybranych, a także wszystkich odwiedzających serwis aktywnamarka.pl.
 • Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 • Niedozwolone jest używanie tymczasowych danych kontaktowych podczas rejestracji w serwisie.
 • Świadczenie usług przez Operatora w ramach Rejestracji w Serwisie ma charakter terminowy. Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia w Katalogu Serwisu i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: duplagakuba@gmail.com

5. ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA W SERWISIE AKTYWNAMARKA.PL WYMAGA:


 • Wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu aktywnamarka.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie
 • Dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew online tj. poprzez formę płatności dostępną na Serwisie aktywnamarka.pl z chwilą zaksięgowania środków na koncie Operatora.
 • Emisja Ogłoszenia w Serwisie aktywnamarka.pl rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa terminowo zależnie od wykupionej oferty.
 • W treści Ogłoszenia (w jego opisie) Użytkownik nie może zamieszczać adresów email, numerów telefonów, numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte. Operator oraz administratorzy serwisu aktywnamarka.pl nie ponoszą odpowiedzialności za nierozsądne wypełnienie treści ogłoszenia.
 • W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik zarejestrowany może modyfikować treści ogłoszenia.
 • Użytkownik ma obowiązek poinformować administratorów serwisu aktywnamarka.pl o ewentualnych zmianach stosunku rzeczywistości do treści ogłoszenia.

6. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI


 • Operator umożliwia Użytkownikom umieszczenie Ogłoszeń w Serwisie, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 • Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z treściami, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń uznawanych przez obowiązujące prawo jako zakazanych.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
 • Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu, lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  • Powszechnie uznane za obraźliwe
  • Noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji
  • Naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie, lub inne prawa własności intelektualnej
  • Szkodzące dobremu imieniu, lub renomie Operatora, lub jego partnerów
  • Wprowadzające w błąd
 • Operator nie odpowiada za:
  • Brak zainteresowania Ogłoszeniem
  • Realizacje obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących usług Ogłoszenia
  • Działanie siły wyższej, systemów informatycznych, lub urządzeń niezależnych
  • Składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji
 • Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia mogło, lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora, lub w inny sposób szkodzi Operatorom.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


 • Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania się w serwisie.
 • Reklamacje można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: duplagakuba@gmail.com
 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres email, okres rejestracji, wszystkie dane jakie zostały zamieszczone w formularzu ogłoszenia, treść ogłoszenia, okoliczności uzasadniające reklamacje, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator nie ma obowiązku rozpatrzenia reklamacji.
 • Operator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 • Regulamin jest dostępny tylko i wyłącznie w serwisie aktywnamarka.pl
 • O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu aktywnamarka.pl
 • Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie Serwisu aktywnamarka.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian, będą wykonane na warunkach dotychczasowych.
 • O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 • W związku z ogłoszeniowym charakterem Serwisu, Operator nie rejestruje żadnych danych osobowych, lecz jedynie pośredniczy w przekazywaniu treści zawartych w ogłoszeniu uzupełnionym przez użytkownika. Operator i administratorzy Serwisu aktywnamarka.pl nie są w żaden sposób odpowiedzialni za udostępnianie danych osobowych oraz każdych innych przez Użytkownika w Ogłoszeniu.
 • Serwis aktywnamarka.pl ma na celu pośredniczenie w przekazywaniu ogłoszeń pomiędzy Użytkownikami, a odbiorcami chcącymi uzyskać dostęp do takowych ogłoszeń, natomiast nie ma na celu gromadzenia jakichkolwiek danych na temat Użytkowników.